Uvjeti korištenja web stranice FAVI.hr

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu: „uvjeti poslovanja“) u skladu s odredbom čl. 1751 st. 1 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: „Građanski zakonik“) uređuju uzajamna prava i obveze između trgovačkog društva FAVI a.s., sa sjedištem na adresi Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, id. broj: 048 57 402, upisanog u sudski registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel B, uložak 28244 (u daljnjem tekstu: „davatelj“) i trećim osobama (u daljnjem tekstu: „korisnik“), koja prava i obveze nastaju iz ugovora o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: „ugovor o pružanju usluga“), koji ugovori se zaključuju putem web stranice davatelja, koja se nalazi na internetskoj adresi / (u daljnjem tekstu: „web stranica“).

1.2. Prava i obveze između davatelja i korisnika dalje su uređena u pravilima diskusije, koja pravila su u Prilogu br. 1 uvjeta poslovanja. Uvjeti poslovanja i pravila diskusije su tako sastavni dio ugovora o pružanju usluga.

1.3. Ugovor o pružanju usluga i uvjeti poslovanja su izrađeni na hrvatskom jeziku.

1.4. U skladu s odredbom čl. 1752 Građanskog zakonika ugovorne stranke ugovaraju da davatelj može u primjerenom opsegu jednostrano izmijeniti uvjete poslovanja. O izmjeni uvjeta poslovanja korisnik će biti obaviješten elektroničkom poštom na njegovu adresu koja je navedena na korisničkom računu (čl. 3). Izmjenu uvjeta poslovanja korisnik može odbiti i u takvom slučaju pisano otkazati ugovor o pružanju usluga u otkaznom roku koji iznosi jedan (1) mjesec.

1.5. Davanjem suglasnosti za novu verziju uvjeta poslovanja od strane korisnika, prethodni uvjeti poslovanja se prestaju primjenjivati, a nova verzija uvjeta poslovanja postaje sastavni dio ugovora o pružanju usluga.

2. Sklapanje ugovora o pružanju usluga

2.1. Prijedlog sklapanja ugovora o pružanju usluga korisnik će učiniti popunjavanjem podataka u registracijskom obrascu na web stranici i slanjem istih podataka davatelju tako što će kliknuti na tipku „Registriraj“ (u daljnjem tekstu: „narudžba“). Podaci koje korisnik navede u narudžbi se u svrhe uvjeta poslovanja smatraju ispravnim.

2.2. Nadovezujući na dostavu narudžbe davatelju, davatelj će korisniku omogućiti prijavu na korisnički račun korisnika (u daljnjem tekstu: „prihvat“). Odredba čl. 1740 st. 3 Građanskog zakonika se neće primijeniti. Dostavom prihvata korisniku je ugovor o pružanju usluga sklopljen.

2.3. Korisnik se slaže s time da davatelj može početi pružati usluge iz ugovora o pružanju usluga odmah nakon njegovog sklapanja, i to i prije isteka zakonskog roka za odstupanje od ugovora o pružanju usluga.

2.4. Korisnik uzima na znanje da davatelj nije obvezan sklopiti ugovor o pružanju usluga (da može odbiti registraciju korisnika), i to prije svega s osobama koje su ranije na bitan način povrijedile ugovor o pružanju usluga (uključujući uvjete poslovanja).

2.5. Korisnik se slaže s upotrebom komunikacijskih sredstava na daljinu pri sklapanju ugovora o pružanju usluga. Troškove koji korisniku nastanu pri upotrebi komunikacijskih sredstava na daljinu u svezi sklapanja ugovora o pružanju usluga (npr. troškove internetske veze) korisnik sam plaća, kojom prilikom se isti ne razlikuju od osnovne stope.

3. Korisnički račun

3.1. Na temelju registracije korisnika izvedene na web stranici korisnik može pristupati korisničkom sučelju web stranice. Sa svog korisničkog sučelja može prije svega izvoditi administraciju svojih podataka, unositi i uklanjati informacije o svojoj osobi, izvoditi njihovu administraciju, unositi i uklanjati poruke ili druge informacije i izvoditi njihovu administraciju, te dalje unositi fotografije i audiovizualne zapise i izvoditi njihovu administraciju (u daljnjem tekstu: „korisnički račun“).

3.2. Korisnički račun korisnika će biti otvoren nakon registracije korisnika na web stranici (popunjavanja traženih podataka od strane korisnika).

3.3. Pri registraciji na web stranici korisnik je obvezan točno i istinito navoditi sve podatke. Podatke navedene na korisničkom računu korisnik je obvezan ažurirati u slučaju bilo koje izmjene. Podatke koje je korisnik naveo na korisničkom računu davatelj će smatrati ispravnima. Svaki korisnik može imati samo jedan korisnički račun.

3.4. Pristup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik se slaže s tim da se vjerodajnice mogu koristiti i za prijavu na druge internetske stranice kojima upravlja davatelj. Korisnik je obvezan čuvati tajnu u pogledu informacija koje su neophodne za pristup njegovom korisničkom računu i uzima na znanje da davatelj ne snosi odgovornost za povredu iste obveze od strane korisnika.

3.5. davatelj može korisniku onemogućiti korištenje korisničkog računa, i to prije svega u slučaju da korisnik povrijedi svoje obveze iz ugovora o pružanju usluga (uključujući uvjete poslovanja, pravila diskusije i pravila oglašavanja).

4. Uvjeti usluge

4.1. Na temelju ugovora o pružanju usluga korisnik je ovlašten pristupati svom korisničkom računu. Sa svog korisničkog sučelja korisnik može prije svega izvoditi administraciju svojih podataka, unositi i uklanjati informacije o svojoj osobi, izvoditi njihovu administraciju, unositi i uklanjati poruke ili druge informacije i izvoditi njihovu administraciju, te dalje unositi fotografije i audiovizualne zapise i izvoditi njihovu administraciju, a dalje korisnik može putem svog korisničkog sučelja na određeni način komunicirati s drugim osobama (u daljnjem tekstu: „usluga“).

4.2. Uslugu davatelj ne mora pružati u slučaju da to onemogućuju poteškoće na strani korisnika ili na strani drugih osoba. Uslugu stoga davatelj ne mora pružati prije svega u slučaju kada dođe do prekida isporuke električne energije, prekida podatkovne mreže, drugih kvarova koje su prouzročile treće osobe ili utjecaja više sile.

4.3. Tijekom pružanja usluge može dolaziti do zaustavljanja, privremenog ograničavanja, prekida ili smanjenja kvaliteta usluge.

4.4. Sve preporuke i informacije prikazane u okviru usluge i na web stranici su neobvezatnog karaktera, što korisnik uzima na znanje. Korisnik je u pogledu primjene ovih preporuka i informacija obvezan uvijek kontaktirati stručnog savjetnika.

5. Korištenje usluge

5.1. Korisnik ne smije u okviru usluge pohranjivati ili širiti informacije čiji sadržaj je u sukobu s opće obvezatnim pravnim propisima koji se primjenjuju u Republici Češkoj ili u drugim zemljama, u kojima je usluga dostupna, i to prije svega sadržaj čijim se stavljanjem na raspolaganje javnosti:

5.1.1. utiče na autorska prava ili prava u svezi s autorskim pravom trećih osoba,

5.1.2. utiče na pravo na zaštitu osobnosti trećih osoba,

5.1.3. povrjeđuju pravni propisi za zaštitu od mržnje prema nekom narodu, etničkoj skupini, rasi, vjeroispovijesti, klasi ili drugoj skupini osoba ili ograničavaju prava i slobode njihovih pripadnika.

5.2. Korisnik uzima na znanje da davatelj ne snosi odgovornost za postavke koje je korisnik izvršio na korisničkom računu.

5.3. Korisnik ne smije u okviru usluge slati neželjena komercijalna priopćenja. Korisnik ne smije u okviru usluge slati informacije, koje upadljivo podsjećaju na usluge ili aplikacije trećih osoba, u svrhe izazivanja zabune ili dovođenja u zabludu korisnika Interneta (phishing). Korisnik ne smije u okviru usluge širiti računalne viruse.

5.4. Korisnik ne smije u okviru usluge upotrebljavati mehanizme, alate, programsku opremu ili postupke koji imaju ili bi mogli imati negativan utjecaj na rad uređaja davatelja, sigurnost Interneta ili drugih korisnika Interneta.

5.5. Korisnik ne smije razvijati djelatnost u smjeru toga da se onemogući ili ograniči rad davateljevog poslužitelja na kojem radi usluga, ili da izvodi druge napade na taj poslužitelj, niti smije u takvoj djelatnosti pomagati trećoj osobi. Korisnik ne smije koristiti korisnički račun i uslugu na način koji bi neprimjereno ograničavao druge klijente davatelja u korištenju usluge ili bi na drugi način neprimjereno ograničavao davatelja. Korisnik uglavnom ne smije opterećivati automatiziranim zahtjevima davateljev poslužitelj na kojem radi usluga.

5.6. Korisnik uzima na znanje da davatelj u skladu s odredbom čl. 5 Zakona br. 480/2004 Zbirke zakona, o određenim uslugama informativnog društva i o izmjeni određenih zakona (Zakon o određenim uslugama informativnog društva), pročišćeni tekst, ne snosi odgovornost za sadržaj informacija koje pohranjuje korisnik. Korisnik dalje uzima na znanje da davatelj ne odgovara za protupravne radnje korisnika.

5.7. davatelj je ovlašten (međutim ni u kojem slučaju obvezan) izvoditi preventivnu kontrolu informacija koje korisnik pohranjuje ili širi u okviru usluge. U slučaju da bi sadržaj istih informacija mogao povrijediti uvjete poslovanja (uključujući pravila diskusije i pravila oglašavanja), opće obvezatne pravne propise ili moralna načela, davatelj je ovlašten izbrisati iste informacije ili spriječiti njihovo širenje, te je dalje davatelj ovlašten odstupiti od ugovora o pružanju usluga. U slučaju da u svezi pohrane ili širenja informacija koje je korisnik pohranio ili širio u okviru usluge bilo koja treća osoba primjenjuje prava prema davatelju, davatelj je ovlašten odmah ukloniti sadržaj informacija koje je korisnik pohranio ili širio u okviru usluge.

5.8. U slučaju da u svezi ispunjavanja ugovora o pružanju usluga bilo koja treća osoba primjenjuje prava prema davatelju, korisnik se obvezuje predati davatelju bez odlaganja svu dokumentaciju i temelje koji su neophodni za uspješno vođenje spora s tom trećom osobom. U slučaju da ta treća osoba tvrdi da su pohranom ili širenjem informacija koje je korisnik pohranio ili širio u okviru usluge povrijeđena njezina prava, prije svega prava uz predmete autorsko-pravne zaštite, ili time što je došlo do nepoštenog tržišnog natjecanja, korisnik se obvezuje platiti davatelju sve svrsishodno utrošene troškove koji nastanu davatelju u svezi spora s istom trećom osobom.

5.9. Korisnik uzima na znanje da tekstovi, fotografije, grafička djela i drugi elementi koji su sadržani na web stranici ili dostupni u okviru usluge mogu biti pojedinačno i/ili kao cjeline (u daljnjem tekstu zajedno: „autorska djela“) zaštićeni autorskim pravom. Baze podataka koje se nalaze na web stranici ili su dostupne u okviru usluge, zaštićene su posebnim pravom proizvođača baze podataka. Ako s davateljem nije u pisanom obliku drukčije ugovoreno, do ovlaštene upotrebe autorskih djela može doći jedino u opsegu i na načine koji su određeni pravnim propisima nadležne države. Korisniku prije svega nije dopuštena upotreba autorskih djela u vidu njihovog umnožavanja (kopiranja) u svrhe postizanja izravne ili neizravne ekonomske ili poslovne koristi, te dalje njihova upotreba u vidu širenja, posuđivanja, izlaganja ili stavljanja djela na raspolaganje javnosti (uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti putem Interneta).

6. Licenčne odredbe

6.1. U slučaju da korisnik u okviru usluge pohranjuje ili širi informacije (nematerijalna dobra), koje podliježu zaštiti nekog od prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: „djelo“), korisnik istom pohranom ili širenjem djela u okviru usluge dodjeljuje davatelju besplatno ovlaštenje za izvršavanje prava korištenja djela (licencu), i to pod dolje navedenim uvjetima. To nema utjecaja na odredbu čl. 5.1 uvjeta poslovanja.

6.2. Licenca za djelo se daje za sve načine korištenja (uključujući stavljanje na raspolaganje djela javnosti putem Interneta), i to u neograničenom količinskom i teritorijalnom opsegu. davatelj može dati ovlaštenje koje je sastavni dio licence u cijelosti ili djelomično trećoj osobi (podlicenca). davatelj je ovlašten ustupiti licencu za djelo trećoj osobi. davatelj stiče licencu za djelo u trenutku njegove pohrane ili širenja u okviru usluge. Licenca se daje na vrijeme od sedamdeset (70) godina od trenutka pohrane ili širenja djela u okviru usluge. davatelj nije obvezan iskoristiti licencu.

6.3. davatelj je ovlašten da uređuje, mijenja ili obrađuje djelo, da ga učlani u skup, te da ga spoji s drugim autorskim djelom (ili računalnim programom), kojom prilikom do uređivanja, izmjena ili obrade djela može dolaziti i posredstvom trećih osoba. U slučaju izmjena djela od strane davatelja (trećih osoba koje je ovlastio davatelj) davatelju se daje licenca i za na taj način izmijenjeno djelo. davatelj je ovlašten staviti djelo na raspolaganje javnosti pod svojom poslovnom tvrtkom. U slučaju da se radi o neobjavljenom djelu, davatelj je ovlašten da ga objavi. Kod djela će davatelj uvijek navoditi nadimak (nick) korisnika koji je pohranio djelo u okviru usluge.

6.4. Odredbe čl. 6.1 do čl. 6.3 uvjeta poslovanja će se u pogledu ovlaštenja davatelja primjereno primijeniti i na slučajeve kada poruka korisnika ne podliježe zaštiti autorskog prava.

7. Druga prava i obveze ugovornih stranaka

7.1. davatelj ne traži plaćanje akontacije ili druga slična plaćanja.

7.2. Korisnik uzima na znanje da su računalni programi od kojih se sastoji web stranica zaštićeni autorskim pravom. Korisnik se obvezuje da neće obavljati nikakvu djelatnost koja bi njemu ili trećim osobama mogla omogućiti neovlaštene zahvate ili korištenje računalnih programa, čiji izvršitelj imovinskih prava ili korisnik je davatelj.

7.3. davatelj u odnosu prema korisniku nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe čl. 1826 st. 1 slovo e) Građanskog zakonika.

7.4. Izvansudsko rješavanje prigovora potrošača davatelj osigurava putem elektroničke pošte na adresi za kontakt (čl. 11.5). Obavijest o rješenju prigovora korisnika davatelj će uputiti na elektroničku adresu korisnika.

7.5. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz ugovora o pružanju usluga nadležna je Češka trgovinska inspekcija sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, id. broj: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma za on-line rješavanje sporova koja se nalazi na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova između davatelja i korisnika iz ugovora o pružanju usluga.

7.6. Europski potrošački centar Češka Republika, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je mjesto za kontakt prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).

7.7. davatelj ima ovlaštenje za poduzimanje na temelju obrtnice. Kontrolu obrtnika u okviru svoje nadležnosti izvodi nadležno obrtničko tijelo. Nadzor u oblasti zaštite osobnih podataka izvodi Agencija za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija osim drugog u ograničenom opsegu izvodi nadzor nad poštovanjem Zakona br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača, pročišćeni tekst.

7.8. Prava i obveze ugovornih stranaka glede odgovornosti davatelja za nedostatke usluga upravljaju se odgovarajućim opće obvezatnim pravnim propisima, i to prije svega odredbama čl. 1914 i narednih članaka Građanskog zakonika, te odredbama Zakona br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača, pročišćeni tekst. Korisnik kod davatelja može primijeniti svoja prava koja proizlaze iz odgovornosti davatelja za nedostatke usluga prije svega na adresi njegovog sjedišta ili elektroničkom poštom na adresi za kontakt (čl. 11.5).

8. Zaštita osobnih podataka, privola za slanje komercijalnih priopćenja, pohrana kolačića

8.1. Obveze obavještavanja od strane davatelja u svezi obrade osobnih podataka korisnika uređene su u posebnom dokumentu.

8.2. Korisnik se slaže sa slanjem informacija i komercijalnih priopćenja od strane davatelja u svezi usluga ili poduzeća davatelja na adresu korisnika navedenu na korisničkom računu (u daljnjem tekstu: „adresa korisnika“) i sa slanjem komercijalnih priopćenja trećih osoba na adresu korisnika. Korisnik se slaže sa slanjem informacija od strane trećih osoba koje također koriste uslugu, na adresu korisnika.

9. Trajanje ugovora o pružanju usluga

9.1. Ako se ne radi o slučaju kada se od ugovora ne može odstupiti, korisnik koji je potrošač, ima u skladu s odredbom čl. 1829 st. 1 Građanskog zakonika pravo odstupiti od ugovora o pružanju usluga u roku od četrnaest (14) dana od njegovog sklapanja. Za takvo odstupanje od ugovora korisnik može iskoristiti uzor obrasca koji daje na raspolaganje davatelj, te koji je u Prilogu br. 2 uvjeta poslovanja.

9.2. Ugovor o pružanju usluga stupa na snagu njegovim sklapanjem. Ugovor o pružanju usluga se sklapa na neodređeno vrijeme.

9.3. Korisnik može završiti primjenu ugovora o pružanju usluga bilo kada faktičkom radnjom u vidu brisanja svog korisničkog računa.

9.4. U slučaju da korisnik povrijedi neku od svojih obveza koje proizlaze iz ugovora o pružanju usluga (uključujući uvjete poslovanja ili pravila diskusije), ili iz opće obvezatnih pravnih propisa, ali i u drugim slučajevima, davatelj može otkazati ugovor o pružanju usluga. Otkaz ugovora o pružanju usluga iz ovog članka se primjenjuje od trenutka dostave otkaza korisniku. Ako nije drukčije ugovoreno ili određeno u opće obvezatnim pravnim propisima, ugovor o pružanju usluga prestaje u trenutku primjene istog otkaza.

9.5. Prestanak primjene ugovora o pružanju usluga nema utjecaja na licencu koja je davatelju dana prema čl. 6 uvjeta poslovanja.

10. Dostava – pravne radnje

Ako nije drukčije ugovoreno, sva korespondencija koja se tiče pravnih razgovora u svezi ugovora o pružanju usluga mora biti drugoj ugovornoj stranci dostavljena pisano, i to elektroničkom poštom. Korisniku se dostavlja na adresu korisnika – adresu elektroničke pošte, koja je navedena na njegovom korisničkom računu.

10.2. U slučaju dostave elektroničkom poštom, poruka je dostavljena u trenutku njezinog pristizanja na poslužitelj dolazne pošte.

11. Završne odredbe

11.1. Ako odnos u svezi korištenja web stranice ili pravni odnos koji je zasnovan ugovorom o pružanju usluga sadrži međunarodni (inozemni) element, stranke ugovaraju da odnos podliježe češkom pravu, prije svega Građanskom zakoniku. Odabirom prava iz prethodne rečenice korisnik koji je potrošač nije lišen zaštite koju mu daju odredbe pravnih propisa od kojih se ugovorno ne može odstupiti, te koje bi se u slučaju nepostojanja odabira prava inače primijenila prema odredbi čl. 6 st. 1 Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

11.2. Ako je neka od odredbi uvjeta poslovanja nevaljana ili neprimjenjiva, ili ako postane takva, umjesto nevaljanih odredbi će se primijeniti odredbe čiji smisao je što najbliži nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neprimjenjivost jedne od odredbi nema utjecaja na valjanost ostalih odredbi.

11.3. davatelj ima pravo ustupiti prava i obveze iz ugovora o pružanju usluga trećoj osobi, s čime se korisnik slaže.

11.4. Ugovor o pružanju usluga, uključujući uvjete poslovanja, davatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije javno dostupan.

11.5. Podaci za kontakt davatelja: adresa elektroničke pošte lijepdom@favi.hr.

U Pragu 11.5.2018

FAVI a.s.

Informacije o obradi osobnih podataka

1. Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade

1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je trgovačko društvo FAVI a.s., sa sjedištem na adresi Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, , id. broj: 048 57 402, upisano u sudski registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel B, uložak 28244 (u daljnjem tekstu: „voditelj obrade“).

1.2. Podaci za kontakt voditelja obrade su sljedeći: adresa za dostavu Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektroničke pošte lijepdom@favi.hr. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Voditelj obrade nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

2. Zakonski razlog obrade osobnih podataka

2.1. Zakonski razlog obrade Vaših osobnih podataka je činjenica da je ista obrada neophodna za izvršavanje ugovora između Vas i voditelja obrade ili za poduzimanje radnji od strane voditelja obrade prije sklapanja takvog ugovora u smislu čl. 6 st. 1 slovo b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: „Uredba“).

3. Svrha obrade osobnih podataka

3.1. Svrha obrade Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora između Vas i voditelja obrade ili poduzimanje radnji od strane voditelja obrade prije sklapanja takvog ugovora.

3.2. Od strane voditelja obrade ne dolazi do automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka u smislu čl. 22 Uredbe.

4. Vrijeme pohrane osobnih podataka

4.1. Vaše osobne podatke će voditelj obrade obrađivati tijekom trajanja učinaka prava i obveza iz odgovarajućeg ugovora, te dalje tijekom vremena koje je neophodno u svrhe arhiviranja prema odgovarajućim opće obvezatnim pravnim propisima, međutim maksimalno tijekom vremena koje određuju opće obvezatni pravni propisi.

5. Drugi primatelji osobnih podataka

5.1. Drugi primatelji Vaših osobnih podataka biti će osobe koje su u koncernu sa voditeljem obrade, osobe koje osiguravaju promidžbene usluge za voditelja obrade, osobe koje osiguravaju rad promidžbenih platformi i osobe koje osiguravaju tehničke ili organizacijske djelatnosti za voditelja obrade sukladno uputama voditelja obrade (izvršitelji obrade osobnih podataka).

5.2. Voditelj obrade ne namjerava predati Vaše osobne podatke u treću zemlju (u zemlje izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji, osim predavanja Vaših osobnih podataka u Sjedinjene Američke Države, društvu SendGrid, Inc., sa sjedištem na adresi 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 i društvu The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Ista društva su certificirane osobe u okviru štita EU–USA za zaštitu privatnosti u smislu provedbene odluke Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016., izdane prema Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o odgovarajućoj razini zaštite koju pruža štit EU–USA za zaštitu privatnosti.

6. Prava ispitanika

6.1. Pod uvjetima koji su određeni u Uredbi imate pravo zahtijevati od voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno ograničavanje njihove obrade, pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te dalje pravo na prenosivost svojih osobnih podataka. Takav zahtjev možete poslati na lijepdom@favi.hr.

6.2. Ako smatrate da je obradom Vaših osobnih podataka povrijeđena ili se povređuje Uredba, imate pravo ulaganja prigovora nadzornom tijelu.

6.3. Niste obvezni dati osobne podatke. Davanje Vaših osobnih podataka je neophodan zahtjev za sklapanje i izvršavanje ugovora, te se bez davanja Vaših osobnih podataka ugovor ne može sklopiti ni izvršavati od strane voditelja obrade.

Informacije o obradi osobnih podataka osnovni pregled

Društvo FAVI a.s. obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe slanja komercijalnih priopćenja (promidžbenih ponuda) na temelju tzv. legitimnog interesa. Na istu obradu svojih osobnih podataka možete bilo kada uložiti prigovor, te Vam se komercijalna priopćenja više neće slati. Podrobnije informacije o obradi Vaših osobnih podataka, uključujući podrobnije informacije glede legitimnog interesa, možete naći u nastavku.

1. Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade

1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je trgovačko društvo FAVI a.s., sa sjedištem na adresi Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, id. broj: 048 57 402, upisano u sudski registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel B, uložak 28244 (u daljnjem tekstu: „voditelj obrade“).

1.2. Podaci za kontakt voditelja obrade su sljedeći: adresa za dostavu Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektroničke pošte lijepdom@favi.hr. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Voditelj obrade nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

1.4. Ova obveza izvještavanja se ispunjava u odnosu na osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhe slanja komercijalnih priopćenja. Ne odnosi se na osobne podatke koji se obrađuju u druge svrhe i na drugom pravnom temelju, u te svrhe će se obveza izvještavanja voditelja obrade samostalno izvršavati.

2. Pravna osnova obrade osobnih podataka

2.1. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka je činjenica da je ista obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane u smislu čl. 6 st. 1 slovo f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: „Uredba“).

3. Svrha obrade osobnih podataka

3.1. Svrha obrade Vaših osobnih podataka je slanje komercijalnih priopćenja od strane voditelja obrade Vašoj osobi u smislu Zakona br. 480/2004 Zbirke zakona, o određenim uslugama informativnog društva i o izmjeni određenih zakona (Zakon o određenim uslugama informativnog društva), pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: „Zakon o određenim uslugama informativnog društva“).

3.2. Od strane voditelja obrade ne dolazi do automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka u smislu čl. 22 Uredbe.

4. Legitimni interesi voditelja obrade

4.1. Uslugu voditelja obrade koristite radi dobivanja ponuda proizvoda ili usluga trećih osoba, koje voditelj obrade šalje elektroničkom poštom – komercijalna priopćenja. U svezi korištenja usluga ste voditelju obrade dali svoje osobne podatke i privolu za slanje komercijalnih priopćenja Vašoj osobi (u okviru uvjeta poslovanja usluge).

4.2. Pri slanju komercijalnih priopćenja voditelj obrade poštuje opće obvezatne pravne propise, prije svega odredbe čl. 7 Zakona o određenim uslugama informativnog društva.

4.3. Točka 47 recitala Uredbe osim drugog navodi da „Može se smatrati da postoji legitiman interes kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga.“

4.4. Voditelj obrade je izvršio procjenu mogu li se Vaši osobni podaci obrađivati u svrhe slanja komercijalnih priopćenja, te je izveo i neophodan test proporcionalnosti, kada je uspoređivao interese za Vašu zaštitu s interesima voditelja obrade. Voditelj obrade je došao do zaključka da obzirom na Vašu prethodnu privolu za slanje komercijalnih priopćenja, te obzirom da je smisao korištenja usluga s Vaše strane primanje komercijalnih priopćenja, te dalje obzirom na činjenicu da s Vaše strane bilo kada može doći do odbijanja daljnjeg slanja komercijalnih priopćenja Vašoj osobi, nije razvidno da Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka koje ste dobrovoljno dali, nadvladavaju nad legitimnim interesima voditelja obrade za slanje komercijalnih priopćenja.

4.5. Obzirom na gore navedeno, a i obzirom na činjenicu da se s Vaše strane mogla opravdano očekivati obrada Vaših osobnih podataka u svrhe slanja komercijalnih priopćenja, voditelj obrade smatra da je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u svrhe slanja komercijalnih priopćenja Vašoj osobi legitiman interes voditelja obrade (čl. 2.1).

5. Vrijeme pohrane osobnih podataka

5.1. Vaše osobne podatke će voditelj obrade obrađivati tijekom trajanja legitimnog interesa voditelja obrade, međutim maksimalno do ulaganja prigovora ili podnošenja Vašeg sličnog zahtjeva protiv obrade osobnih podataka u svrhe slanja komercijalnih priopćenja s Vaše strane.

6. Drugi primatelji osobnih podataka

6.1. Drugi primatelji Vaših osobnih podataka biti će osobe koje osiguravaju promidžbene usluge za voditelja obrade i osobe koje osiguravaju rad promidžbenih platformi.

6.2. Voditelj obrade ne namjerava predati Vaše osobne podatke u treću zemlju, osim predavanja Vaših osobnih podataka u Sjedinjene Američke Države, izvršitelju obrade osobnih podataka, društvu The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Društvo The Rocket Science Group LLC je certificirana osoba u okviru štita EU–USA za zaštitu privatnosti u smislu provedbene odluke Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016., izdane prema Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o odgovarajućoj razini zaštite koju pruža štit EU–USA za zaštitu privatnosti.

7. Prava ispitanika

7.1. Pod uvjetima koji su određeni u Uredbi imate pravo zahtijevati od voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno ograničavanje njihove obrade.

7.2. Ako smatrate da je obradom Vaših osobnih podataka povrijeđena ili se povređuje Uredba, imate pravo ulaganja prigovora nadzornom tijelu.

7.3. Imate bilo kada pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući izradu profila, ako se izrada profila tiče istog izravnog marketinga. Ako uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, Vaši osobni podaci se u te svrhe više neće dalje obrađivati. To ne utječe na obradu Vaših osobnih podataka na temelju druge pravne osnove ili u druge svrhe.